Zpět do obchodu
 
 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ - FORMULÁŘ

Zákazník

Jmeno:

Příjmení:

Adresa:

Email:

tel.:


.
Litera dp s.r.o.,

OC Central Kladno,

Petra Bezruče 3388,

272 01 Kladno


DOPORUČENĚ


V ................. dne........
Věc: Odstoupení od smlouvy dle § 53 občanského zákoníku

Ve Vašem internetovém obchodě jsem si objednal ....................... v hodnotě ........, včetně DPH. Toto jsem od Vás obdržel dne ....................... (číslo faktury …...............).

Na základě § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím

A/ osobně spolu s tímto dopisem

B/ samostatnou zásilkou na Vaší adresu

(dopravné spojené s vrácením zboží a odstoupení od kupní smlouvy nese kupující)

Zaplacenou částku prosím vraťte v zákonné třicetidenní lhůtě složenkou na moji výše uvedenou adresu či účet číslo .......................... vedený u ............ banky, .

S pozdravem


vlastnoruční podpis

Nahoru